اثرگذارترین نقش در تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی را مربیان دارند

محتواهای زیر جهت ارائه در قرارگاه های دانش آموزی به شبکه پشتیبان پیشنهاد میشود.

این محتواها بیشتر به منطور هماهنگ شازی قرارگاه ها و افزایش بازدهی این جلسات است.

امیدواریم کادر پشتیبان با استفاده از این محتواها بتوانند سطح کیفی قرارگاه ها را افزایش دهند

ادامه مطلب

دانلود نمودار سازمانی انجمن اسلامی مدارس خواهران

دانلود نمودار انجمن اسلامی مدارس برادران

بسته هویت تشکیلاتی شماره ۱

دانلود بسته هویت تشکیلاتی شماره ۱

 

آشنایی با انجمن اسلامی مدرسه

دانلود فایل آشنایی با انجمن اسلامی

اولین مجموعه محتوای قرارگاهی برهان شامل محتوای قابل ارائه در قرارگاه های دانش آموزی آبان ماه تقدیم می شود

ادامه مطلب